Jean Kullin (4): Nya resor i Sverige, turné i Danmark och Tyskland

Av Göran Tegnér

1851 presenterar Kullin flera nya verk. Inför en konsert i Karlskrona i september skriver Carlscrona Weckoblad (1851-09-13), som också uppger att han är på väg till S:t Petersburg, att ett antal nya verk skulle komma att spelas: “Fantaisie sur un thème original de Servais, Fantaisie öfver en Spansk folkvisa, Tarantella Furiosa, Valse di bravura och Elegi.” Det är enda tillfället vi direkt får en datering av hans kompositioner.

I Jönköping gav han två konserter på våren, med några veckors mellanrum, och Jönköpingsbladet skriver om den andra konserten: “den andra var talrikare besökt än den första, af cirka 50 personer, och konsertgifwaren gav derwid nya prof på sin owanliga talang. Att denna likwäl kunde och i estetiskt hänseende äfwen tålde vid att än ytterligare utwecklas genom studier wid något större musikaliskt lärosäte, är otwifwelaktigt; men dertill fordras resurser som icke vinnas på konserter med 50 åhörare. Emellertid är Hr K., med den grad af skicklighet han redan innehar, troligen den förnämste swenske pianist” (1851-03-04). Han får alltså beröm, men samlar fortfarande få åhörare.

Han fortsätter att resa runt i Syd- och Mellansverige – Kalmar, Karlskrona, Malmö, Landskrona, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Stockholm, där han verkar stanna över jul, och sedan annonserar han om pianolektioner. Så ger han sig söderut igen, men utöver konserter i Helsingborg och Malmö har vi dåligt med uppgifter.

Helsingborgskonserten 1852 bestås en mycket lång och man kan säga omtänksam  recension i Öresundsposten den 28 oktober: Kullin…

“besitter både fingersmidighet och styrka i mindre vanlig grad. Men han saknar – konst i högre mening, han saknar den estetiska sansen, smaken och känslan.” Recensenten slutar med en maning: han förtjänar “ett uppriktigt påpekande från kritikens sida på hvad som brister honom i hans artistiska fulländning…  mycket skulle ännu kunna uträttas med hans af naturen i visst afseende ganska ovanliga anlag, endast han erhölle en annan och passande vink om något högre och bättre än den uteslutande parforce-bravuren”.

Kanske är recensionen skriven av Orvar Odd själv, tidningens utgivare, dvs. Oscar Patrik Sturzenbecker, en av tidens främsta publicister, skald och grundare av Öresundsposten.

Brydde sig Kullin om den upriktigt menade maningen att fördjupa sitt spel? I januari 1853 är han tillbaka i Köpenhamn, och har kanske träffat sin gamle lärare Conrad Lüders. Sedan far han på en turné på Själland – först Köpenhamn, där han spelar på Hotell Phoenix, och därefter gästar han också Roskilde och Slagelse. På Fyn spelar han i Odense och Nyborg. Den danska turnén varade två månader, och därefter begav han sig till Tyskland igen, där en konsert i Tonhalle i Hamburg den 15 juni är belagd, men vad han gjorde under april, maj och halva juni vet vi inte – sannolikt gav han fler konserter i antingen Danmark eller Tyskland.

Konserter, lektioner och karriärens höjdpunkt

Under de följande åren far han runt i Sydsverige, ger konserter och annonserar ibland om pianolektioner. Ibland är det alldeles tyst om honom under flera månader, och då kanske han vistades hos något av sina syskon i Skåne.

Fig. 7. Det andra huset i raden är Hotell Victoria på Kungsgatan i Vänersborg ca 1866. Foto Vänersborgs museum.

En notis i Tidning för Wenersborgs stad och län från den 30 januari 1856 redogör för den enda triumf Kullin kanske fick uppleva. Tidningen rapporterar om den konsert Kullin haft på Hotell Victoria i Vänersborg kvällen före:

“De tillstädesvarande erkände, genom flere gånger förnyade applåder, konsertgifvarens ypperliga färdighet och smak på sitt ingalunda lätta instrument; och efter slutad konsert inbjöds hr K. på en sexa derwid en serskild skål ägnades honom och ett tillfällighets poem uppplästes, som, med den humoristiske författarens medgifvande, intages längre fram i denna tidning.”

Den omtalade tillfällighetsdikten, sannolikt den enda han fick uppleva till sin ära, återges här i sin helhet:

Tag af en främling här en vördnadsgärd
åt dig, du store pianist i Norden
Ja! tag den här vid drufbetyngda borden
den blir deraf kanhända mera värd!
Hvar kom du från med dina toners prakt?
O säg mig, säg, från hvilken mystisk trakt
du kom att gästa våra enkla bygder?
Hvar har du lånat all din djerfva takt
Som gripit oss med omotståndlig makt
Och dina rent originella dygder?
Är då blott allt som vår förundran väckt
Ett verk allena utaf dina händer?
Nej, deri spörjs en outforsklig fläkt
En konstens eld, som lyser och som tänder!
Hur dristigt far du på tangenters rad
I löpningar, så klassiskt underbara,
Hur ilar du ej oförskräckt åstad,
Om än du från klaviatur’n syns vara
Hur oförstådt är snillet ofta ej
Men du har gått som en komet din bana,
Mer lysande än någon det kan ana,
Och du är sjelf din tonverlds konterfej,
Helt visst du vet också ditt eget värde
Fast hopens lof du, blygsamt, ej begärde
Ifrån triumf och till triumf du far,
Nu för en stund vi vill dig hålla qvar
Att dig vid bålen få förtroligt trycka
Och dig med diktens skönsta blommor smycka,
Omkring din tinning en Apollos-krans
Jag skulle önskat att som hyllning fästa
Men allt förtjust af dina toners dans
Jag icke fann den herrligaste, bästa,
Och derför blott med denna enkla sång
Min sångmö, rörd, dig helsar denna gång
Förlåt om hon vid anblicken av dig
Förlägen darrar något uppå orden,
Men hon som jag för storheten på jorden
I ödmjuk känsla nederböjer sig. –
Och då bli orden stapplande och svaga,
Men litet mod hon likväl snart skall taga,
Om af din blick hon en uppmuntran får
Så må vi pressa här en drufvans tår,
För pianisten, bådad utaf Fama,
Han, hvars musik med gester är ett drama,
Beundransvärdt och plastiskt elegant
Så lekande, så lifligt och så sant.
Ja lefve Jean Kullin! Hans skål i kväll!
Förenadt med ett hurra och ett hell!

Författare till hyllningsdikten är sannolikt Zacharias Ludvig Barkstedt, som var både musiker och diktare och då och då medarbetare i Tidning för Venersborgs Stad och Län. (Peter Johansson, mejl 2018-03-21)


“Jean Kullin, en svensk Liszt, eller Fru Musicas styvbarn”  Av Göran Tegnér (2018)

1. Familj och studier

1b Karriärens början. Skåne, Norge och Stockholm

2. Konsertresorna börjar, och komponerandet fortsätter

2b. Finsk turné, Riga och “flera ryska städer”

3. Åter i Sverige. Södra Sverige, Köpenhamn och Tyskland

3b. Hit och dit i Sverige samt turné i Norge. Kullin blir “fransman”

> 4. Nya resor i Sverige, turné i Danmark och Tyskland

4b. Konserter, lektioner och karriärens höjdpunkt

5. Resor i Syd- och Mellansverige. Danmark igen

5b. Kullin försöker slå sig till ro, men…

6. Ny Finlandsturné, ett tragi-komiskt débacle och början till slutet

7. Kullins spel

7b. Kullins konsertresor och publiken

8. Tonsättaren Jean Kullin

9. De bevarade verken

10. En olycklig svensk Liszt?

11. Källor och efterskrift